Welkom tekst

Privacybeleid

https://www.liefdevoorwol.nl
Over ons privacybeleid
Liefde voor wol geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Liefde voor Wol. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12/03/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

CVV Shop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVShop. Persoonsgegevens die u ten behoeve
van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een
ander doel. woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Liefdevoorwol.nl behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.
 

CVVSHOP
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van woocommerce.
Deze partijheeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en
onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. woocommerce heeft geen toegang tot ons postvak en wij

behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Payment processors Rabo Smart Pay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Rabo Smart pay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Rabo smartpay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 
 

Verzenden en logistiek
PostNL 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
E- Boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-BOEKHOUDEN. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen. E-BOEKHOUDEN is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk
behandelen. E-BOEKHOUDEN gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
NIET VAN TOEPASSING
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek –
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan FE Borduren op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn
wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens
opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met
uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer
worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
of in opdracht van FE Borduren. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo
is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies
Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Privacyverklaring Klarna

Voor Klarna is jouw privacy belangrijk. Daarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens altijd op verantwoorde wijze en met jouw privacy in het achterhoofd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer je gebruik maakt van de diensten van Klarna (de “Diensten”) en een klant van ons wordt, bijvoorbeeld als je betaalt met één van onze betaalopties, onze applicatie op het web of op mobiel (de Klarna App) gebruikt of als je je informatie door ons laat invullen in de checkout van een webwinkel.  In dit document staat ook beschreven welke rechten je hebt en hoe je ze kunt uitoefenen.

In deze privacyverklaring beschrijven wij de verwerking van persoonsgegevens bij al onze Diensten. Het is daarom belangrijk dat je deze privacyverklaring leest voordat je gebruik gaat maken van onze Diensten.

Wij zijn Klarna Bank AB (publ), geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met onze hoofdvestiging aan Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Onder het EU-recht voor de bescherming van persoonsgegevens zijn we de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die we van jou krijgen of op een andere manier over jou verzamelen. Wij zijn verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldige wetgeving voor gegevensbescherming.

1. Andere Klarna privacyverklaringen
De dienst Klarna Ident valt onder een andere privacyverklaringen, dat in de plaats van deze privacyverklaring geldt en die je kunt raadplegen als je die dienst gebruikt. Er kunnen ook aparte privacyverklaringens gelden voor bepaalde campagnes en tijdelijke aanbiedingen.

Als je een medewerker van Klarna, een kandidaat voor een functie bij Klarna of een medewerker van een webwinkel die Klarna gebruikt bent dan gelden andere privacyverklaringen voor jou. Neem contact met ons op via de onderstaande kanalen als je een exemplaar wilt van zo’n andere privacyverklaringen.

2. Welke informatie verzamelen we?
Informatie die je ons verstrekt. Jij kunt ons informatie over jezelf geven wanneer jij gebruikmaakt van een van de Diensten van Klarna, bijvoorbeeld als je kiest om te betalen met een van Klarna’s betaalmethoden, contact met ons opneemt of gebruikmaakt van de Klarna App. Je mag alleen je eigen persoonsgegevens gebruiken voor het gebruik van de Diensten, zodat de Diensten op een correcte manier kunnen worden aangeboden.

Afhankelijk van welke Dienst je kiest, kan het gaan om:

 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, enz.
 • Betaalinformatie – credit- en debitcard-gegevens (kaartnummer, geldigheidsdatum en CVV-    code), factuurinformatie, rekeningnummer, enz.
 • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens – Je kunt ervoor kiezen om ons persoonsgegevens te verstrekken die worden aangemerkt als bijzondere categorieën van persoonsgegevens onder EU Verordening 2016/679 (de AVG), zoals gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of gegevens met betrekking op je gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. We hebben deze categorieën van persoonsgegevens niet nodig om de Diensten aan te bieden. Als je ervoor kiest om ons deze persoonsgegevens te verstrekken, dan is dat altijd vrijwillig en op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming. In paragraaf 5 kun je lezen hoe je je toestemming kunt intrekken.

Je kunt te allen tijde jouw profielgegevens, zoals jouw contactgegevens en andere bewerkbare instellingen, wijzigen. Dit kan in de Klarna App of door contact met ons op te nemen.

Informatie die we over jou verzamelen. Afhankelijk van welke Dienst je gebruikt, kunnen wij, zelf of via één van onze partners (bijvoorbeeld handelsinformatie- en fraudepreventiebureaus, winkels en publieke databanken) de volgende informatie verzamelen:

 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.
 • Informatie over goederen en/of diensten – gegevens over wat je koopt, inclusief bijvoorbeeld een track- en tracecode.
 • Financiële informatie – financiële informatie verkregen via derde partijen, zoals je inkomen, mogelijke uitstaande kredieten, negatieve betalingsregistraties, eerdere betaal- en kredietacceptatie.
 • Informatie over interactie tussen jou en Klarna – hoe je onze Diensten gebruikt, inclusief informatie over uitstaande schulden en schuld- en betalingsgeschiedenis bij Klarna. Technische gegevens zoals webpaginareactietijden, fouten bij het downloaden, persoonlijke instellingen, je contactgeschiedenis met de klantenservice van Klarna, etc.
 • Opgenomen telefoongesprekken – We nemen telefoongesprekken op als je de klantenservice belt.
 • Informatie over interactie tussen jou en de winkel – je eerdere contacten met de winkel waar jij winkelt, zoals informatie over of je de producten hebt ontvangen en het type webwinkel.
 • Apparaatinformatie – bijvoorbeeld het IP-adres, de taal- en browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform en schermresolutie. Ga naar paragraaf 11 om meer te lezen over hoe we informatie over je apparaat verzamelen en/of opslaan.
 • Informatie van externe PEP- en Sanctielijsten –  we kunnen je informatie screenen tegen internationale sanctielijsten en lijsten van zogenaamde politiek prominente personen. Deze lijsten bevatten gegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of functie en de reden voor opname op de lijst.
 • Socialmedia-profiel – We kunnen gegevens verzamelen van je socialmedia-profiel als je geklikt hebt op één van onze advertenties of evenementen gepost op een socialmedia-website van een derde partij. We zullen je contactinformatie krijgen zoals je die in je gebruikersprofiel van het betreffende platform hebt staan (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer en andere relevante zakelijke informatie zoals naam en adres van je bedrijf en de industrie waarin je werkzaam bent.).

3. Welke persoonsgegevens over jou verwerken we, voor welk doel en op welke rechtsgrond?
Afhankelijk van de Dienst die je gebruikt, kan Klarna je persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die hieronder zijn opgesomd en gebaseerd op de rechtsgrond genoemd voor elk afzonderlijk doeleinde. In paragraaf 4 vind je meer informatie over hoe we je gegevens verwerken in onze meest voorkomende Diensten.

Verwerking bij het uitvoeren van de Diensten

Doel van de verwerking
Persoonsgegevens
Rechtsgrond voor verwerking
Beheer van de klantrelatie met jou, bijvoorbeeld om je betaling te beheren, onze verplichtingen uit hoofde van kredietovereenkomsten tussen jou en ons uit te voeren, of om het contract voor de betreffende Dienst uit te voeren.
Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2.
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Het maken en versturen van informatie naar jou in elektronische vorm (geen marketing).
Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2.
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Beoordelen wat de meest geschikte manier is om contact met je op te nemen om je te informeren over uitstaande schulden.
Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiële informatie (als we deze voorhanden hebben) en informatie over interactie tussen jou en Klarna.
Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna
Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken over onze Diensten (bijvoorbeeld nadat je contact hebt opgenomen met de klantenservice van Klarna) via e-mail, sms, telefoon of op een andere manier.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik. Je wordt ook geïnformeerd over je recht om bezwaar aan te tekenen (opt-out) elke keer dat je e-mail of telefoonnummer voor dit doel wordt gebruikt.
Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, informatie over interactie tussen jou en Klarna, en informatie over de interactie tussen jou en de winkel.
Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna
Het uitvoeren van kredietwaardigheids- en fraudecontrole met het doel om te bepalen welke betaalmethoden jou kunnen worden aangeboden, gebaseerd op intern beschikbare gegevens.
Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of Diensten, financiële informatie (als die intern al beschikbaar is), informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en de winkel en apparaatinformatie.
Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna
Het uitvoeren van een kredietwaardigheidsbeoordeling voordat een krediet wordt verstrekt. (Zie paragraaf 4 over onze kredietdiensten en paragraaf 7 over hoe we handelsinformatiebureaus gebruiken.)
Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiële informatie (inclusief informatie die we extern verkrijgen van handelsinformatiebureaus), en informatie over interactie tussen jou en Klarna.
Voldoen aan wet- en regelgeving, wanneer het krediet dat we verstrekken wettelijk gereguleerd is. In het geval dat het krediet niet wettelijk gereguleerd is, worden de gegevens verwerkt om de overeenkomst uit te voeren.
Het voorkomen van IT-aanvallen (bijvoorbeeld DDos aanvallen) tegen Klarna’s Diensten, als deel van onze inspanningen om onze Diensten veilig te houden.
Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en de winkel en apparaatinformatie.
Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna
Om je als kwetsbare klant te kunnen behandelen
Persoonlijke gegevens en contactinformatie, bijzondere categorieën van persoonsgegevens.
Gebaseerd op jouw expliciete toestemming
Het verbeteren van onze Diensten, voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, en het documenteren van wat tussen jou en onze klantenservice is besproken en afgesproken.
Opgenomen telefoongesprekken
Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna
Het overdragen van jouw gegevens aan onze partners en andere ontvangers (Zie paragraaf 7 voor meer informatie over hoe we je gegevens delen en waarom.)
Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2
Verschilt afhankelijk van de ontvangers, zie voor meer informatie paragraaf 7. Bijvoorbeeld, Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om leveranciers te gebruiken om haar Diensten aan te bieden en we kunnen een wettelijke plicht hebben om je gegevens met de bevoegde autoriteiten te delen. Het delen van persoonsgegevens met betaaldienstverleners is nodig om de overeenkomst uit te voeren.
Het uitvoeren van risicobeoordelingen, fraudepreventie en risicomanagement (bijvoorbeeld door het verifiëren van je identiteit en het uitvoeren van controles voor fraudepreventie).

Zie paragraaf 7 voor een meer gedetailleerde beschrijving van onze fraudepreventiepartners.
Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2
Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna. Klarna heeft ook een wettelijke plicht om haar klanten te identificeren.
Uitvoeren van incassowerkzaamheden, onder meer het innen en verkopen van schuld.
Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna en informatie over de interactie tussen jou en de winkel.
Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna

Productverbetering en onderzoek

Het anonimiseren van je persoonsgegevens voor productontwikkeling om klantgedrag te analyseren.
Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2
Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna
Het uitvoeren van data-analyse voor productverbetering en het testen van producten (bijvoorbeeld om risico- en fraudemodellen te verbeteren)
Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2
Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna
Het mogelijk maken van intern onderzoek en het maken van statistische modellen.
Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2
Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna
Het mogelijk maken van extern onderzoek, bijvoorbeeld door universiteiten of andere educatieve instituten.

Webwinkel keur:
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
© Liefde voor wol 2018-2024